Fenassars

Descripció

Es diu a l’habitat format en la seva major part per Brachypodium phoenicoides que pot convertir-se en planta dominant en el prat, ja que en quan està ben consolidada en el terreny, no dona espai pel desenvolupament d’altres especies vegetals, són prats moderadament secs que poder passar dels 50 cm. Aquesta gramínia perenne és aliment perfecte pels ramats ovins. Al igual passa amb altra gramínia Brachypodiuum retusum que forma els llistonars.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari