Clogmia albipunctata

Nom Científic Clogmia albipunctata
Descripció Moisture fly; usually lives in damp places and not too bright; sewers, ponds, toilets.
Descripció

mosca de la humitat; normalment viu en llocs humits i no massa lluminosos; clavegueres, estanys, lavabos.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari