Família: Taxàcies

Família és molt antiga i estesa per zones temperades i subtropicals de l’hemisferi boreal,amb una sola espècie en Europa, Taxus baccara.
Arbres i grans arbusts, generalment dioics, de fulla perenne i fulles estretes.