Família: Taxàcies

Família molt antiga i estesa per zones temperades i subtropicals de l’hemisferi boreal, amb una sola espècie en Europa, Taxus baccara.
Arbres i grans arbusts, generalment dioics, perenne i fulles distiques.