Família: Taxàcies

Família estesa per zones temperades i subtropicals de l’hemisferi boreal, amb una sola espècie a Europa
(Taxus baccara).
Arbres i grans arbusts, generalment dioics amb les fulles simples, perennes i dístiques.