Família: Trapàcies

Aquesta petita família només té un sol gènere repartit per bona part d’Àfrica i
Euràsia.
Trapa natans és una planta herbàcia aquàtica, amb flors radiades de quatre
pètals i fulles en roseta.